TR

Çevir:

image2

Grup Şirketlerimiz

image3
image4
image5
image6

HİZMETLERİMİZ

Denetim & Performans Değerlendirme Hizmetleri

image7

Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri

image8

Özel Güvenlik Hizmetleri

image9

Endüstriyel Temizlik Hizmetleri

image10

Ofis & Üretim Destek Hizmetleri

image11

Bordro Hizmetleri

image12

Gizlilik Politikamız

  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİĞİ HAKKINDA

Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik çalışmalarımız aşağıdaki ilkeler ışığında ilerletilmektedir.

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (5188 sayılı kanun ve yönetmelik, Kat Mülkiyeti Kanunu)

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu verilerin işlenmesi, kayıt altına alınması, saklanması ve paylaşılması kati suretle yasaktır.

image13
image14
image15
image16

Abone Ol